گوساله ها

اگر شما رویای گوساله, چنین رویایی نشان می دهد توانایی خود را برای مقابله با موقعیت های مختلف در زندگی شما. شما کسی هستید که می توانید بیش از یک موضوع را اداره کنید. اگر شما واقعا دوست دارم گوساله های انتخاب خود را, سپس چنین رویایی نشان می دهد که فرد در زندگی خود را که خواهد شد بسیار وابسته به شما. شاید رویا نشان می دهد که شما فاصله خود را کمی از آن فرد نگه دارید، چرا که وابستگی است که بیش از حد است هرگز چیز خوبی است.