کتاب مقدس

رویای در مورد کتاب مقدس نماد استانداردهای اخلاقی خود و یا سیستم اعتقادی اساسی است. همچنین می تواند نشان دهنده حس حقیقت است. متناوبا, رویای کتاب مقدس می تواند تلاش خود را به دنبال راحتی است که شما در حال انجام کار درست نشان می دهد. رویای یک فرد از آسیب رساندن و یا پاره کردن کتاب مقدس ممکن است برخی از جنبه های شخصیت خود را که او را تبدیل به اعتقادات اساسی و یا استانداردهای اخلاقی نشان می دهد. همچنین می تواند نمایندگی از یک فرد و یا وضعیت است که اعتقادات خود را به اشتراک نمی گذارند. احساس می کنم که کسی در مورد الگوهای خود و یا ارزش های احساس تغذیه با صادق بودن بی احساس است. رویای در مورد کتاب مقدس قرمز نماد نیاز بیش از حد برای صداقت و یا به پایبندی به اعتقادات خاص است. همچنین می تواند نمایندگی استفاده نادرست از دگم اخلاقی باشد. متناوبا, آن را ممکن است نگرش زشت در مورد اعتقادات سفت و سخت در خدا منعکس.