کتابخانه

رویای در مورد کتابخانه نماد جستجو برای پاسخ، دانش و یا ایده ها است. شما ممکن است برخی از منطقه از زندگی خود را زیر سوال, کنجکاو در مورد چیزی و یا به دنبال ایده های جدید. کتابخانه کثیف یا سازمان یافته می تواند به سرخوردگی اشاره, و یا نگرانی کل در مورد پیدا کردن پاسخ شما می خواهید. شما ممکن است با مشکل گرفتن پاسخ و یا پیدا کردن راه حل.