کتابخانه

رویای در مورد یک ساختمان یا اتاق، شامل مجموعه ای از کتاب ها، دوره ای، یک پیام مخفی برای شما. اگر کسی — پس به آنها. پس بيا شروع کنيم در رویای دیدن خود و یا فرد دیگری در یک کتابخانه، به معنای جستجو برای دانش و گرسنگی برای ایده ها است. شما ممکن است در تلاش برای معانی جدید در زندگی و یا شما نیاز به مطالعه و ارزیابی وضعیت خود را قبل از بازیگری. اگر کتابخانه بی سازمان است، پیشنهاد می شود که بسیاری از اطلاعات در حال آمدن برای شما در همان زمان است. شما با داشتن یک زمان سخت حل همه این. رویاپردازی و دیدن کتابخانه نماد مبهم رویاها است. رویای این می تواند نماد دانش شما در طول سال انباشته شده است.