کتابدار

کتابدار بودن، نشان دهنده حکمت و هوش اوست. برای صحبت کردن با یک کتابدار در رویای خود را به معنای رابطه جدید، که به شما بسیاری از دانش. برای دیدن در یک رویا، کتابدار در حال کار است، نماد پیشرفت خود را در خلاقیت است. به طور کلی، کتابدار در رویا راه فکر خود را نشان می دهد و نشان دهنده یک ذهن خلاق و آگاه است.