کوئر

رویای بودن به نام fagque نماد نگرانی و یا اضطراب در مورد به نظر می رسد بسیار راحت دانستن که شما در حال انجام یک کار اشتباه است. برخی از منطقه از زندگی خود را که دیگران ممکن است احساس غیر قابل قبول و یا غیر معمول است. همچنین می تواند بازنمایی رفتار مشکوک باشد. متناوبا, رویای بودن به نام می تواند احساسات خود را از انسان نبودن به اندازه کافی نشان می دهد. یک فرد یا وضعیت می تواند شما را احساس ناتوان یا بی اهمیت. مثال: مردی رویای نگرانی داشت که یک فرد فکر می کرد که او یک است. در زندگی واقعی، او نگران گرفتار شدن در مورد مالیات خود را. اون مضطرب بود که به عنوان مظنون ديده ميشه