اسلات

برای دیدن یک اسلات، هنگامی که شما در حال رویا، شاخص کیفیت آن از منفعل بودن در یک وضعیت مهم است. در رویا تجربه عدم تمایل به کار و یا تلاش، نماد نیاز خود را به اظهار خود و ساخت وجود خود را قابل احترام و یا با عزت است. تنبلی نیز نمادی از علامت تندرو، مهربانی، محبت است. در عوض، تنبلی به معنای تنبلی، تنبلی و عدم تمایل قوی برای رسیدن به چیزی است.