بالا

برای رویا است که چیزی بالاتر از شما نشان می دهد که شما اهداف است که به نظر می رسد خارج از دسترس. همچنین می تواند نمایندگی از چیزی که شما درک ایده آل است. متناوبا, رویا ممکن است نشان می دهد که چیزی است که شما احساس پست تر و یا ناکافی.