دوچرخه

رویای در مورد دوچرخه نماد تعادل روانی یا عاطفی است. شما همچنین می توانید سعی کنید برای تنظیم به یک وضعیت. یک مشکل در زندگی شما که در آن شما در حال تلاش برای تعادل خود و یا جلوگیری از یک مشکل. بازتابی از تلاش خود را به تسلط بر یک وضعیت و یا اطمینان اصلی. من سعی می کنم برای جلوگیری از خود را از ~سقوط~ و یا از دست دادن ثبات. اگر شما مشکل دوچرخه سواری, آن را نماد مشکلات, نگرانی ها و یا عادات بد است که آن را دشوار برای حفظ یک حالت مثبت. مثال: مردی رویای رانندگی یک دوچرخه را از طریق جنگل داشت. در زندگی واقعی، او خودکشی می کرد و تمام تلاش خود را برای خوشبین ماندن و پیدا کردن دلیل برای زندگی می کرد.