دوچرخه

رویا، که در آن شما سوار دوچرخه، به تمایل خود را برای رسیدن به تعادل در زندگی خود را تعیین شده است. شاید شما باید با شما کار برای رسیدن به تعادل. دوچرخه نیز نماد دوران کودکی و خاطرات شما با خودتان حمل است. رویا همچنین می تواند اوقات فراغت فعال است که زمانی که شما می توانید نشان می دهد. اگر دوچرخه در یک رویا شکسته, این رویا نشان می دهد قدرت از دست رفته تعادل و کنترل در زندگی شما.