دوچرخه خاک

رویای در مورد دوچرخه خاک نماد تصمیم گیری با آگاهی از خودتان خطرناک و یا سرکش است. انجام همه چیز برای برنده شدن. دانستن این که تصمیم گیری های خود را توسط دیگران دوست ندارد. در کنترل و چالش برانگیز باشد. احساس خوب به خجالت دیگران شما هر آنچه شما می خواهید انجام دهید چرا که شما می توانید. ذهنیتی که در کنترل است و بر نگفتن آنچه باید انجام دهد متمرکز شده است. ذهنیتی که با آنچه دیگران فکر می کنند نگران نیست. dirtbike نیز می تواند نمایندگی از ذهنیت سرسخت زیر سگ. نگرشی که می گوید ~لعنت به آن، من آن را به هر حال انجام می دهد.~ منفی, شما ممکن است ترساندن افراد دیگر که شما هرگز مجبور به مطابقت. نشان دادن خود را به مخاطره آمیز، خطرناک و یا مستقل است. لذت بردن از شکستن قوانین به جلو ماندن. رویای در مورد ضربه زدن به dirtbike می تواند نشانه ای است که شما به دور با یک انتخاب سرکش و یا نگرش. قوانین و یا اقتدار است که نمی تواند بیش از. رفتن بیش از حد دور نشان دادن و یا به چالش کشیدن.