منقار

رویای منقار پرنده اعلام می کند که نیازی به دخالت برای چیزهایی است که هیچ ربطی به شما ندارد. منقار نشان دهنده تمایل به درگیر شدن در مشکلات و زندگی افراد دیگر است. رویا نشان دهنده تحریک و نفوذ.