منقار بونسن

رویای در مورد منقار Bunsen نماد تلاش خود را به کشف چقدر خطرناک و یا متمرکز او نیاز به به منظور به دست آوردن یک نتیجه مورد نظر است. آزمایش با چقدر شما نیاز به چیزی و یا چقدر جدی شما نیاز به به منظور دریافت یک واکنش خاص از کسی. یک آزمایش خصوصی با محدودیت. منفی, منقار Bunsen ممکن است یک تلاش خصوصی برای آزمایش و یا پیدا کردن چگونه گنگ شما نیاز به به منظور پیچ کسی منعکس.