پازل

رویا با منقار نماد آزادی تصمیم گیری است. آزادی برای صحبت کردن و یا کنترل نتایج. نوع پرنده را برای معنای اضافی در نظر بگیرید. رویای در مورد یک پرنده بی منقار نماد احساسات از دست دادن آزادی انتخاب است. همچنین می تواند نمایندگی آزادی بدون توانایی لذت بردن و یا بحث در مورد آن باشد.