استیک

رویای در مورد استیک نماد موقعیت است که به شما اجازه می دهد تا کنترل کامل، به تصمیم گیری مهم، اقتدار و یا احساس قادر مطلق. داشتن چیزهایی به روش خود را. این معمولا نماد تصمیم گیری است که به نفع شما و یا موقعیت است که به شما اجازه می دهد به دیکته قوانین است. استیک نماد همه چیز است که در زندگی شما اتفاق می افتد که دامن زدن به این حس قدرت است.