دو تغذیه در جاده ها

رویای یک پنجه در جاده نماد یک چهارراه در زندگی شما، و یا یک تصمیم مهم شما نیاز به گرفتن. این ممکن است انتخاب های خود را منعکس و یا دوگانگی در مورد برخی از وضعیت. رویای در مورد یک درخت در وسط یک fork در جاده نماد یک مشکل یا رویداد است که شما را مجبور به تصمیم گیری.