دو تغذیه در جاده ها

رویا، که در آن شما می بینید یک fork در جاده، نشان می دهد تصمیم قابل توجهی، که شما باید. رویا می تواند گزینه های مختلف در مورد یک وضعیت خاص نشان می دهد. از سوی دیگر، رویای fork نشان می دهد تعادل به دست آمده بین دو طرف کاملا متفاوت است. شاید شما قادر خواهید بود برای اضافه کردن جنبه های مختلف زندگی و هنوز هم هماهنگی از آنها.