بیگی

رویای در مورد bigamy می تواند نشان دهنده دو تعهدات جدی و یا تعهدات در زندگی شما. احساس عاطفی ~متاهل~ و یا متصل به دو موقعیت مهم و یا روابط. منفی, bigamy می تواند نشانه ای است که شما در حال ریاکار بودن و یا بازی هر دو طرف از وضعیت. وعده دادن به ~مردم دیگر~، که شما نباید باشد، زیرا زندگی خود را آسان تر می کند. همچنین ممکن است که نمایندگی از ناتوانی به طور جدی با یک پروژه یا وضعیت به خطر بیفتد. مشکلات، گرفتن اولویت های خود را مستقیم و یا احترام به آنچه که مهم ترین در زندگی شما است.