بیگی

هنگامی که شما می بینید bigamy در یک رویا, که رویا نشان می دهد شک و تردید شما در هنگام تصمیم گیری. شاید رویا نشان می دهد ناتوانی خود را در انتخاب بین دو چیز. اگر شما در رابطه با bigamist در حالی که رویا، پس از آن چنین رویا نشان می دهد که کسی که شما را فریب و یا فریب شما را در هر راه دیگر. مطمئن شوید که شما توجه به کسانی که شما توسط احاطه شده است.