پا بزرگ

رویای در مورد bigfoot نماد شوک و یا تعجب است که شما در حال دیدن چیزی. شما ممکن است بی اعتبار است که کسی غیر قابل توصیف در زندگی شما ظاهر شده است. همچنین می تواند نمایندگی از موقعیت ها و یا اخبار است که شما را با تعجب کامل طول می کشد. شما به طور استعاره ای خودتان و یا داشتن مشکل در پذیرش چیزی شگفت انگیز است که اتفاق افتاده است.