سبیل

رویا با سبیل نماد عدم اهمیت در مورد آنچه شما می گویید، و یا در مورد عواقب آن است. اغلب چیزهای منفی آنها می گویند و یا در مورد افراد دیگر. مثال دروغ بودن، صحبت کردن در پشت دیگر و یا صحبت کردن از مردگان اغلب زمانی که شما کسی در عزاداری است.