سبیل

خواب است که شما سبیل زمانی که شما در واقع یک معنی شما در حال پنهان کردن یک جنبه از خودتان. شما در حال قرار دادن در لباس مبدل و یا نشان دادن جنبه های مختلف از شخصیت خود را. خواب است که شما سبیل خود را اصلاح, آن را نشان می دهد که شما در حال آشکار کردن خود واقعی خود را. شما دیگر نیاز به پنهان شدن در زیر لباس مبدل و یا برخی از سپر. متناوبا, شما سعی خواهد کرد برای ایجاد دوباره خود را به موقعیت افتخار و وضعیت و رها کردن انجمن های خود را لذت های نامشروع و همراهان بد. اگر شما یک زن و رویا است که شما سبیل, آن را نشان می دهد که شما در حال بیان قدرت خود را از طریق کلمات خود و بیان کلامی خود را.