بیلارد

اگر شما خودتان بازی بیلیارد در یک رویا, این رویا نشان می دهد توانایی خود را به تنهایی در هنگام کار بر روی یک پروژه خاص. رویا نیز نشان می دهد تمایل به اولین تمام وقت. متناوبا, رویا ممکن است به شما پیشنهاد شروع به توجه بیشتر به چند چیز.