بلیط

به رویای بلیط، آن را به ماجراهای جدید در زندگی شما مشخص شده است. بسته به بلیط، معانی مختلف از آن بیرون می آیند. قطار، هواپیما و یا بلیط اتوبوس به شما سفر جدید و یا شروع تازه دیگری در زندگی خود را نشان می دهد. بلیط فیلم یا تئاتر نشان دهنده عدم خلاقیت در درون شما است. اگر شما از دست داده اند بلیط، پس از آن چنین رویا نشان می دهد عدم قطعیت و نادسته.