بلیط پارکینگ

رویای بلیط پارکینگ نماد عواقب برای انفعال و یا عدم تمایل خود را به تغییر است. شما همچنین ممکن است احساس قضاوت و یا مجازات برای انتخاب شما ساخته شده و یا برای مسیر شما می خواهید را. بلیط پارکینگ نیز می تواند نمایندگی از موانع در زندگی شما باشد.