بلیط

دیدن توجه داشته باشید در رویا نماد وسیله ای برای پذیرش به یک تجربه یا هدف جدید است. فرصتی برای تجربه چیزی یا آغاز یک سرمایه گذاری جدید. بلیط همچنین می تواند نمایندگی از قیمت شما نیاز به پرداخت برای رسیدن به اهداف خود را. انتخاب شما باید و یا منابع شما نیاز به انجام کاری. نوع بلیط را در نظر بگیرید. بلیط اتوبوس می تواند انتخاب است که شما را به تجربه های ناخوشایند و یا انتقال نشان می دهد. یک بلیط قطار می تواند نشان دهنده انتخاب ها یا منابعی باشد که به شما کمک می کند شروع به حرکت به یک هدف بلند مدت کنید. یک بلیط فیلم می تواند نشان دهنده انتخاب ها یا ویژگی هایی باشد که به شما اجازه می دهد چیزی را تجربه کنید که فکر می کنید مهم یا جالب است.