بینگو

رویای در مورد شبیه لوتو نماد این امید است که یک وضعیت کاملا کار خواهد کرد. منتظر چیزی برای رفتن کاملا به نفع شما. منفی, آن را می توان نشانه ای است که شما بسیار امیدوار در مورد چیزی تبدیل شدن به کامل است که می تواند دور از ذهن. به خطر افتادن همه چیز در عدم قطعیت بزرگ. بسیاری از صبر برای چیزی است که هرگز نمی تواند کامل باشد.