دوربین دوچشمی

رویای دوربین دوچشمی نماد علاقه شما به آینده است. به دنبال آینده و یا بیش از حد نگران در مورد آنچه ممکن است اتفاق می افتد. مثال: مردی رویای دوربین دوچشمی را داشت که از کفش هایش بیرون می آمد. در زندگی واقعی، او کاملا نگران چشم انداز یک کار آینده بود و این تاثیر بر زندگی او است. من مدام به هر چیزی فکر می کردم که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد اگر او این کار را دریافت کند.