دوربین دوچشمی

خواب است که شما به دنبال یک جفت دوربین دوچشمی نشانه ای از خطر است. این را می توان به عنوان نماد است که شما نیاز به نگاهی طولانی و نزدیک در شرایط ی که تشکیل سناریو برای یک رویداد تفسیر, آموزش و یا ایده. شما نیاز به ارزیابی دقیق تمام اطلاعات موجود به منظور تصمیم گیری خاص و انتخاب.