بیپ

هنگامی که یک رویاپرداز می بیند یک beeper در رویای خود، او باید به دنبال معنای رویا در مورد pager.