جوش

اگر شما رویای دیدن برخی از مایع جوش, سپس اضطراب خود را در مورد چیز خاصی نشان می دهد. شاید شما نمی توانید انتظار برای شروع چیزی. جوش نیز می تواند نشان دهنده تنش است که در زندگی شما اتفاق می افتد و باعث می شود شما احساس استرس. رویا، که در آن آب جوش بود، نشان می دهد سردرگمی شما رنج می برند. شاید شما قادر به کنترل هر چیزی، و رویا نشان می دهد سردرگمی ذهن خود را.