آکنه یک بیماری پوستی است

لطفا تفسیر جوش در رویاها را ببینید.