بیکینی

رویای بیکینی نماد شما و یا برخی از جنبه های شخصیت خود را که کاملا در مقابله با عدم قطعیت و یا یک وضعیت منفی متمرکز شده است. جنبه زنانه از نماد می تواند نشانه ای است که شما احساس ناتوان و یا خارج از کنترل به عنوان شما با مشکلات مواجه است. نمادگرایی بر اساس آب، منعکس کننده عدم قطعیت یا موقعیت های منفی است. بیکینی و سپس منعکس کننده شخصیت خود را که با آن برخورد. رنگ لباس شنا بسیار مهم است. آبی نماد چشم انداز مثبت، قرمز منفی است، و سفید نماد تصفیه است. مثال: یک مرد خواب دیدن یک دختر در بیکینی در ساحل. در زندگی واقعی او با یک بحران جدی بهداشتی مواجه بود که در آن او معتقد بود که او قرار است به مرگ. دختر در بیکینی نماد حس خود را از درمان درمان مشکل در حالی که مواجه با عدم قطعیت مرگ.