مردم دو نژادی

رویا در مورد یک فرد دو نژادی نماد جنبه ای از خودتان است که ترکیبی از دو ذهنیت است. متناوبا, نماد دو نژادی ممکن است منطقه ای از زندگی خود را که شما احساس می کنید خراب شده است و یا خراب منعکس. مشاهده بخش تم نژاد ما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نماد نژاد.