کوکی ها

رویای کوکی ها نماد عادات یا موقعیت هایی است که موقتی هستند. تنها کاری که الان میتونی بکنی منتظر اتفاق بهتري هستيم کسالت.