کوکی ها

اگر شما در خواب بود و در رویا شما را دیدم که شما در حال خوردن، دادن، دریافت و یا سرقت کوکی ها به این معنی است که شما اجازه خواهد داد مشکلات بی اهمیت و اختلافات جزئی شما را آزار می دهد. اگر شما در خواب و در رویا ، شما را دیدم که شما پخت کوکی ها ، آن را به معنی احساس خوش بینی و یا افزایش بهره وری. شما همچنین می توانید افزایش وضعیت را تجربه کنید.