دو جنس گرا

رویای یک فرد دوجنس گرا ممکن است نشان دهنده درگیری بین ویژگی های مرد و زن باشد. جنبه ای از خودتان که حساس و بی احساس، منفعل و قاطع، و یا کنترل و سازگار با. متناوبا, دو جنس گرا در یک رویا می تواند شما و یا شخص دیگری که می خواهد به ~همه آن را داشته باشد~. همچنین می تواند نمایندگی از باز کردن تمام امکانات و یا گزینه ها. شما یا شخص دیگری که همه چیز را دوست دارد. اگر شما مستقیم و پیدا کردن خود را به یک فرد از همان جنس جذب ممکن است به سادگی منعکس به نظر می رسد خوب است و یا از یک وضعیت به عنوان مطلوب است. از خود بپرسید که چه چیزی می ایستد بیشتر در مورد کسی که شما به جذب شد و چگونه که کیفیت می تواند به زندگی خود را اعمال می شود.