فولاد

رویایی که در آن او می بیند فولاد نشان دهنده کار سخت و قدرت است.