دو جنسی

اگر شما دو جنس گرا نیست, اما شما در حال خواب است که شما دو جنس گرا, سپس رویا می تواند نماد افکار جنسی سرکوب شده و یا خواسته. فعالیت ناخودآگاه شما ممکن است در تلاش برای جبران محدودیت بیان جنسی خود را. از سوی دیگر، ممکن است توضیح متفاوتی وجود داشته باشد، دوجنس گرایی می تواند به عنوان نشانه ای از سردرگمی عمومی در گرایش جنسی ارتباط برقرار کند.