سنج

اگر شما یک معیار در رویای خود را ببینید, سپس این رویا نشان می دهد که غرور خود را, کار سخت و همچنین یک شخصیت محکم. شما در حال دستیابی به اهداف خود را، و هیچ کس شما را متوقف خواهد کرد. مهم نیست که چه نوع موانع شما در راه خود مواجه می شوند. با این نگرش شما احترام و به رسمیت شناختن از مردم در اطراف شما داشته باشد.