جارچی

رویا با جارچی نماد رفتار مناسب و یا نگرش مناسب است. تلاش هماهنگ به انجام مسئولانه و یا رفتار خود را. مثال: یک دختر خواب یک مرد است که او دوست داشت به پوشیدن جارچی. در زندگی واقعی ، او احساس بسیار خودآگاه در مورد گفتن چیزی احمقانه و یا خجالت آور در اطراف این مرد.