بلوک ها

رویای در مورد بلوک های ساختمان نماد اصول و یا مواد تشکیل دهنده برای دستاورد. حس دید یا شهود در مورد آنچه طول می کشد برای رسیدن به یا ایجاد چیزی. تعمیر یک هدف و یا یک هواپیما است که به آرامی در برابر چشمان شما باز می شود. مشاهده هر جنبه ای از یک پروژه و یا برنامه ریزی برای انجام آنچه که قرار است. با استفاده از بلوک های بازی در یک رویا می تواند یک تلاش جدی برای ~تصویب حرکت~ از همه چیز مورد نیاز در یک طرح یا پروژه منعکس کننده. یک نظریه یا طوفان فکری. لذت شما برای انجام کاری از هیچ چیز. کاری که شما انجام می دهید و یا ایجاد می کنید تا دوست داشته باشد.