بلوک ها

بلوک در رویاها نشان دهنده حرکت زندگی خود را. رویا نشان می دهد مراحل آنها را در هنگام گرفتن نتایج خاص. رویا همچنین می تواند موانع شما در هنگام عبور در زندگی خود را نشان می دهد. مطمئن شوید که شما از این موانع نمی ترسد, در غیر این صورت شما آنچه شما می خواهید دریافت کنید. رویا همچنین می تواند با توانایی خود را به انجام بیشتر یادداشت, داشتن حداقل.