قفل کردن

رویاپردازی و دیدن یک بلوک به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنی موانع در کسب و کار و یا زندگی شخصی شما. شما می توانید بیشتر مداوم و سخت کوش در تلاش برای غلبه بر موانع است که در مسیر خود را بوجود می آیند.