قفل کردن

رویاپردازی و دیدن یک بلوک به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنای ناتوانی خود را برای به دست آوردن آنچه شما می خواهید و یا نگه داشته می شود. شاید یک جنبه از خود را از داخل قفل شده است و نیاز به بیان. خواب است که قفل به طور تصادفی بسته شدن در اطراف مچ دست خود را نشان می دهد که شما در مورد امکان باز تر بودن در مورد احساسات خود و یا نگه داشتن آنها را به خودتان بحث. شما احساس می کنید که شما در حال گرفتن یک خطر بزرگ در اجازه دادن به احساسات خود را شناخته شده است.