ضربه

رویای سوراخ تایر نماد موانع غیر منتظره, تاخیر و یا ناامیدی نسبت به اهداف خود را. تکان ناگهانی اعتماد به نفس و یا اعتماد به نفس خود را.