طرح (طراحی فنی، پروژه ها)

به رویای طرح، آن را نشان می دهد نیاز به نگاهی دقیق تر در چیزهای کوچک شما قبلا متوجه نشده است. رویا همچنین نشان می دهد که شما فکر می کنم دو بار قبل از تصمیم گیری مهم است. رویا همچنین می تواند در مورد تغییرات داخلی است که در احساسات شما اتفاق می افتد پیش بینی. شاید شما در حال تلاش برای گسترش راه شما فکر می کنم.