بلوز

رویای در مورد بلوز نماد شخصیت حساس بودن در مورد بودن مورد احترام و یا حرفه ای به نظر می رسد. ناامنی و یا ناراحت بودن آسان زمانی که آن را به اثبات خودتان می آید. مثال: مردی رویای شنیدن کسی را داشت که در مورد بلوز صاحبش صحبت می کرد. در زندگی واقعی، او بسیار مشتاق به انجام کسب و کار با چیزی است که او را خجالت آور نگه داشته با نادیده گرفتن آن بود.