سرخ شدن یا سرخ شدن (آرایش)

اگر شما با استفاده از روژ در یک رویا, این رویا نشان می دهد لذت شما را با عمل نادرست دریافت خواهید کرد. اگر شما می بینید که فرد دیگر با استفاده از روژ, سپس به این معنی است که شما توسط دیگران فریب خورده بدون تحقق آن. برای پاک کردن روژ، نشان می دهد شرم شما رنج می برند، به خصوص اگر آن را به درستی بیرون نمی آید.