باشگاه

رویا ، که در آن شما خودتان را در یک باشگاه شبانه و داشتن سرگرم کننده ، یادداشت زندگی بیداری خود را و آنچه در آن اتفاق می افتد. هنگامی که شما خود را در باشگاه شب می بینید، اما احساس بد، پس از آن چنین رویا نشان می دهد خلق و خوی افسرده خود را در زندگی بیداری. شاید شما نمی توانید به دلیل تنش است که در زندگی شما می جریان دارد استراحت.